POLITYKA ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
LESTER LOGISTICS Sp. z o.o.



Głównym  przedmiotem naszej działalności jest świadczenia międzynarodowych usług transportowych.
Powyższe zadania pragniemy realizować poprzez  utrzymanie jak najwyższej jakości naszych usług, dążąc jednocześnie do doskonalenia działań na rzecz ochrony środowiska.
Zgodnie z powyższym deklarujemy:
-    umocnienie pozycji rynkowej firmy oraz poszukiwanie nowych obszarów działalności poprzez spełnienie, a nawet wyprzedzanie oczekiwań klientów i skuteczne działanie na rzecz wzrostu ich zadowolenia,
-    systematyczne unowocześnianie stosowanych rozwiązań technologicznych dla zagwarantowania  wymaganej jakości i higieny przewożonych wyrobów i ograniczeniu negatywnego wpływu  prowadzonej działalności na środowisko naturalne,   
-    podstawowym celem firmy jest utrzymanie  najwyższego poziomu świadczonych usług w zakresie transportu towarów związanych z  zaspokojeniem  potrzeb i wymaganiami klientów,
-    spełnianie wymagań prawnych wynikających z ustawodawstwa i przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz innych związanych z działalnością firmy,
-    systematyczne podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości związanej z wysoką jakością produktów oraz minimalizację negatywnego wpływu działań firmy na środowisko oraz minimalizowanie lub też eliminacja zagrożeń akceptowalnych dla potencjalnego odbiorcy - klienta,
-    współpraca wszystkich pracowników na każdym szczeblu zawodowym,
-    dbałość kierownictwa i wszystkich pracowników firmy o ciągłe podnoszenie  jakości świadczonych usług,
-    współpraca ze sprawdzonymi dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe i środowiskowe,
-    zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zapobieganie występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska i dla potencjalnych klientów pod względem żywnościowym,
-    doskonalenie wdrożonego  systemu HACCP,
-    utrzymanie w stanie należytym, pojazdów, urządzeń i pomieszczeń firmy,
-    prowadzenie szkoleń związanych z wdrożonym systemem HACCP,
-    świadomość wszystkich pracowników iż wdrożony system zapewnia podstawowe wymagania zabezpieczające przed zagrożeniami występującymi w trakcie przewozu towarów oferowanych  przez firmę Lester Logistics,
-    spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008,  ISO  14001:2004, ISO  22000:2006.

Zatwierdził:
Łukasz Szmagliński
Prezes Zarządu