Współpraca

Współpraca i wymagana procedura weryfikacji

Przed rozpoczęciem współpracy należy przedstawić kopie następujących dokumentów:
- zaœwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
- wpis do rejestru Sądu Gospodarczego KRS lub Ewidencji Gospodarczej
- potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP
- aktualna polisa ubezpieczeniowa Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika OCP
- licencja na prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego lub krajowego

 Prosimy o dołączenie informacji:
- imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko osoby wyrażającej chęć nawiązania współpracy
- nr telefonu kontaktowego wraz z numerem faksu
- listy referencyjne klientów

 Wymagania i warunki współpracy z przewoźnikiem
Przewoźnik wykonujący dla nas usługi zobowiązuje się do:
- wykonania usługi zgodnie ze zleceniem (w określonym terminie i o określonej godzinie)
- posiadania w czasie wykonywania przewozów na rzecz Lester wszelkich wymagających (ustawą i przepisami prawa) dokumentów
- korzystania wyłącznie z samochodów posiadających wszystkie uprawniające do dokonywania przyjętego do realizacji przewozu dokumenty
- posiadania aktualnej polisy OCP obejmującej wykonywany transport na kwotę co najmniej 100 000 USD w transporcie krajowymi 150 000 USD w transporcie międzynarodowym
- zapewnienie by transport odbywał się samochodami odpowiednimi do rodzaju przewożonych towarów (szczelna naczepa z linką celna i mocną podłogą)
- być przy załadunku i rozładunku, sprawdzenia ilości i stanu opakowań przesyłki, adresów i terminów dostawy
- używania do przewozu tylko pojazdów sprawnych technicznie
- natychmiastowego informowania zleceniodawcy o wszelkich opóźnieniach podczas realizacji zlecenia oraz o zastrzeżeniach kierowcy dotyczących jakości, ilości uszkodzeń itp.
- dopilnowania aby odbiorca czytelnie podpisał list przewozowy z imieniem, nazwiskiem i datą oraz pieczęcią
- utrzymania stałej łączności telefonicznej z kierowcą w trakcie realizacji zlecenia
- natychmiastowego informowania zleceniodawcy o nieprzewidywanych zdarzeniach (takich jak wypadek œr. transportu)
- w przypadku zaistnienia szkody sporządzenia właściwego protokołu, zgodnie z przepisami min. 3 egzemplarze dla odbiorcy, nadawcy i zleceniodawcy
- nie nawiązywania bezpośredniego kontaktu z naszymi klientami w czasie trwania współpracy jak i po jej zakończeniu
- przestrzegania wszelkich przepisów i zasad wynikających z konwencji CMR oraz innych przepisów obowiązujących w transporcie drogowym
- wpisywania w liście CMR wszelkich uwag potwierdzonych przez nadawcę lub odbiorcę